Wednesday, 08/07/2020 - 07:27|
Chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018 và Kế hoạch triển khai quy chế công khai 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018 và Kế hoạch

triển khai quy chế công khai 2018-2019

 

         Thực hiện Công văn số 1882/SGDĐT-KHTC ngày 31/10/2018 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Thực hiện Công văn số 767/PGDĐT-KHTC ngày 14/11/2018 của Phòng GDĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn báo cáo quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Trường THCS Tràng Xá xin báo cáo theo các nội dung sau:

          I. Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018

Năm học 2017-2018 trường THCS Tràng Xá thực hiện quy chế công khai đạt được các kết quả như sau:

1. Về việc thực hiện cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

          a. Thực hiện cam kết chất lượng giáo dục: Nhà trường thực hiện nghiêm túc điều kiện tuyển sinh, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào đạo, Sở GDĐT Thái Nguyên; Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình học sinh theo Điều lệ Ban dại diện cha mẹ học sinh, học sinh có thái độ học tập nghiêm túc; cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho việc giảng dạy và giáo dục học sinh, có các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của học sinh như hoạt động Đội, hoạt động ngoại khóa; Đội ngũ giáo viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

 Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được (công khai ở biểu mẫu 09).  

b. Chất lượng giáo dục thực tế: Trong năm học có 33 học sinh giỏi, 153 học sinh tiên tiến; có 01 giải tỉnh, 30 giải huyện (công khai ở biểu mẫu 10).

c. Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia năm 2013.

d. Kiểm định cơ sở giáo dục: Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng.

 Cơ sở vật chất: Nhà trường có đủ số lượng các phòng học (11 phòng) và các phòng học bộ môn, diện tích mỗi phòng học là 55 m2, bình quân một học sinh 4 m2; đồ dùng thiết bị dạy học đảm bảo. Trường có 16 máy tính, 2 đầu đĩa, 2 tivi, 1 cát xét, 1 máy photocoppy,1 máy ảnh, 5 máy chiếu đa năng, (công khai ở biểu mẫu 11).

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là 28 người, trong đó BGH 2, GV 21, TPTĐ 1, nhân viên 5. Tỉ lệ GV/lớp 2,0. Tất cả CBGVNV đều có trình độ đạt chuẩn đào tạo; 22 đại học, 5 cao đẳng, 1 trung cấp (công khai ở biểu mẫu 12).

3. Công khai thu chi tài chính

a. Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Nhà trường đã thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính đúng quy định.

b) Các khoản thu chi theo từng năm học: Đầu năm học 2017 - 2018 nhà trường đã họp với Ban đại diện CMHS, triển khai các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên và các hướng dẫn của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Võ Nhai về công tác quản lý thu chi các khoản đóng góp từ CMHS (Quyết định số: 1098/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/07/2017 của Sở giáo dục và đào tạo Thái nguyên V/v Ban hành Quy chế quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 576/PGDĐT về việc chấn chỉnh dạy thêm trái quy định và tình trạng lạm thu năm học 2017-2018; Công văn số 597/PGDĐT V/v Chỉ đạo thực hiện các khoản thu năm học 2017-2018 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo) và đã có thống nhất với Ban đại diện CMHS ghi trong biên bản họp phụ huynh học sinh đầu năm học về thỏa thuận mức thu. Quỹ Đội: 40.000đ/hs/năm; Quỹ Khuyến học: 70.000đ/hs/năm học. Thực hiện thu - chi theo đúng quy định, có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

II. Kế hoạch triển khai quy chế công khai năm học 2018-2019
Nội dung công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
          a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục, chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.
c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp.

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học

3. Công khai thu chi tài chính

a. Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Nhà trường đã thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính đúng quy định.

b) Các khoản thu chi theo từng năm học: Đầu năm học nhà trường đã họp phụ huynh học sinh các khoản thu hộ, chi hộ đến phụ huynh học sinh, triển khai các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên và các hướng dẫn của PDGĐT huyện Võ Nhai về công tác quản lý thu chi các khoản đóng góp từ CMHS (Quyết định số: 1098/SGD&ĐT-KHTC ngày 21/07/2017 của Sở giáo dục và đào tạo Thái nguyên V/v Ban hành Quy chế quản lý các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 545/PGDĐT-KT     V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thu, chi các khoản xã hội hóa giáo dục trong các cơ sở công lập năm học 2018-2019; Công văn số 1423/SGDĐT-KHTC của Sở giáo dục  về hướng dẫn thực hiện công tác thu chi các khoản xã hội hóa giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019) và được sự đồng tình nhất trí của phụ huynh học sinh với mức thu là: Quỹ Đội: 40.000đ/hs/năm học; Quỹ Khuyến học: 70.000đ/Hs/năm học. Thực hiện công khai dự toán thu – chi theo đúng quy định.

          Nhà trường tiếp tục quản lý và sử dụng các quỹ trên theo quy định và lập hồ sơ, sổ sách chứng từ đầy đủ, cuối năm học sẽ quyết toán với Ban đại diện CMHS.
          Hình thức, thời điểm công khai

Niêm yết công khai tại văn phòng nhà trường, trang thông tin điện tử, đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét.

Thời điểm công khai là đầu năm học tháng 9/2018 hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Võ Nhai;
- Lưu: VT. 

                                         HIỆU TRƯỞNG
 

 

                                        (Đã  ký)

 

 

                                              Phạm Văn Hợp

Nguồn: thcstrangxa.vonhai.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 65
Tháng 07 : 172
Năm 2020 : 2.842